पूर्व निदेशक

क्रमाँक
नाम
पद
अवधि
से
तक
1 डा.प्रेम स्वरुप भटनागर कार्यवाहक निदेशक 24-11-1986
09-02-1995
8-2-1995
30-6-1998
2 डा ओम प्रकाश जोशी कार्यवाहक निदेशक 01-07-1998
29-01-2002
06-04-1999
14-12-2003
3 डा.सत्य प्रकाश तिवारी निदेशक 07-04-1999 28-01-2002
4 डा. गिरवर सिंह चौहान निदेशक 15-12-2003 31-12-2008
5 डा. गिरीश कुमार गुप्ता कार्यवाहक निदेशक 01-01-2009
30-11-2014
04-03-2009
31-12-2014
6 डा. श्याम कृष्ण श्रीवास्तव निदेशक 05-03-2009 29-11-2014